KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.068,38
Vrednost IJ EUR 9,09
Neto imovina RSD 18.767.065,44
Neto imovina EUR 159.609,95
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.407,86
Neto imovina 2.604.963.955,29
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ 947,96
Neto imovina 53.634.349,78
Na dan 6.8.2020. arhiva
KomBank NOVČANI FOND

Investiciona politika

Investicionom politikom definiše se struktura, način i ograničenja ulaganja sredstava otvorenog investicionog fonda KomBank NOVČANOG FONDA u cilju postizanja zadovoljavajuće profitabilnosti i sigurnosti plasmana.

Investiciona politika temelji se na poštovanju i primeni osnovnih načela investiranja a to su:
 • Načelo sigurnosti - Sigurnost plasmana obezbeđuje se konzervativnim ulaganjem u novčane depozite domaćih i inostranih poslovnih banaka kupovinom dužničkih hartija od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.
 • Načelo likvidnosti – Likvidnost sredstva investicionog fonda „KomBank CASH FOND“ obezbeđuje se investiranjem najvećeg dela novčanih sredstava u kratkoročne novčane depozite poslovnih banaka kao i držanjem određenog iznosa novčanih sredstava na tekućem računu Fonda.
 • Načelo profitabilnosti – Investiranjem novčanih sredstava u depozite poslovnih banaka i kupovinom dužničkih hartija od vrednosti ostvariće se stabilni prinosi koji će kontinuirano pratiti kretanje BEONIA (Belgrade over-night interest rate) kamatne stope kao glavnog benchmark-a za ovaj Fond.
 • Načelo diversifikacije – Diverzifikacija plasmana obezbeđuje se investiranjem sredstava  po različitim valutama i različitim rokovima dospeća u depozite poslovnih banaka  i ulaganjem u dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija ili Narodna banka Srbije sa različitim rokovima dospeća
U skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom o investicionim fondovima  i podzakonskim aktima, otvoreni investicioni fond „KomBank NOVČANI FOND“  minimum 75% imovine ulagaće u:

 • kratkoročne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje:
  • Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije;
  • Republika, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
  • Pravna lica sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici.
 • novčane depozite:
  • U bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija;
  • U bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a.©2014 Kombank INvest Beograd Powered by