KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.087,68
Vrednost IJ EUR 9,25
Neto imovina RSD 33.400.890,62
Neto imovina EUR 284.057,65
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.430,97
Neto imovina 2.884.924.832,90
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.001,67
Vrednost IJ EUR 8,52
Neto imovina RSD 49.156.805,19
Neto imovina EUR 418.053,72
Na dan 10/24/2021. arhiva
KomBank INFOND

Investicioni cilj

Primarni investicioni cilj društva za upravljanje je da odgovornim i profesionalnim upravlјanjem članovima UCITS fonda omogući da uz preuzimanje umerenog rizika ostvare visoke stope prinosa na sredstva uložena na duži vremenski period.

Osnovni investicioni cilj (benchmark) UCITS fonda je ostvarivanje stope prinosa koja kontinuirano prati kretanje vodećih svetskih indeksa.

Imajući u vidu i opredeljenost ulaganja u finansijske instrumente koji su na dnevnom nivou osetljivi na promenu tržišnih uslova, kao i na sastav portfolija UCITS fonda, moguća je umerena volatilnost iinvesticione jedinice.

Društvo za upravljanje ne može garantovati da će investicioni cilj biti ostvaren.

Struktura ulaganja UCITS fonda definisana je Zakonskim ograničenjima, Investicionom politikom i Prospektom.
Za više informacija u vezi investicione politike i ograničenjima ulaganja fonda pogledajte Prospekt©2014 Kombank INvest Beograd Powered by